top of page

Terms & Conditions

Algemene voorwaarden – Bezoekers (English below)

 

Hoofdstuk 1 – Algemeen

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • ‘Algemene Voorwaarden’: de onderhavige Algemene Voorwaarden tussen die van toepassing zijn op iedere rechtsverhouding tussen een Bezoeker en een Organisator met betrekking tot het bezoeken van een Festival met een Ticket, de aankoop van een Ticket en de daarmee verband houdende aanschaf van een product en/of dienst (van Derden) via de Website; https://www.lumeninart.com/algemenevoorwaarden;

 • ‘Festival’: ieder door de Organisator georganiseerd een- of meerdaags, binnen en/of buiten – waaronder mede te verstaan een evenement – dat georganiseerd wordt door de Organisator voor haar rekening en risico en waarvoor deze Organisator de onderhavige voorwaarden gebruikt jegens Bezoekers;

 • ‘Bezoeker’: de natuurlijke persoon, zijnde een consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of namens deze en degene die door de wet als “wederpartij” wordt aangeduid in de zin van artikel 6:231 sub c Burgerlijk Wetboek, die een Ticket voor het Festival bestelt en/of gekocht en/of verkregen en/of het Festival bezoekt.

 • ‘Organisator’: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lumen in Art BV, gevestigd aan de Pachtvelden 5 (5685 JT) Best, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69996296;

 • ‘Derde(n)’: iedere partij die een product of dienst verkoopt die verband houdt met het Festival, niet zijnde de Organisator;

 • ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen Organisator en Bezoeker ter zake het tegen betaling verlenen van diensten in verband met het Festival, meer specifiek het verlenen van recht op toegang tot het Festival. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel;

 • ‘Ticket’: een toegangsbewijs dat de Bezoeker het recht geeft op het bijwonen van een Festival in de vorm van een aan de Bezoeker geleverd fysiek en/of digitaal document, kaartje, QR-code of barcode.

 • ‘Website’: iedere website van de Organisator zoals deze door die rechtspersoon geëxploiteerd en aangeboden wordt, waarop de Bezoeker informatie over een Festival kan vinden en waarop of via welke de Bezoeker Tickets en daarbij behorende producten en/of diensten (van Derden) kan kopen;

 • ‘Overmacht’: een tekortkoming die niet aan Organisator kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder: ziekte en/of annulering door kunstenaars en/of de Organisator en/of de beheerders van de locatie van het Festival en/of het bevoegd gezag, slechte weersomstandigheden, epidemieën en/of pandemieën en/of uitbraken van (infectie)ziekten, stakingen, brand, instorting, van overheidswege opgelegde voorschriften (in verband met bijvoorbeeld epidemieën), oorlogsomstandigheden, terroristische dreiging, terroristische aanslagen, et cetera;

 

Artikel 2 – Toepassing en kenbaarheid van deze Algemene Voorwaarden

 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing als een Bezoeker een Ticket, en/of een daarmee verband houdend product of dienst (van Derden), aanschaft via de Website en/of fysiek bij het Festival, en/of als een Bezoeker met gebruikmaking van een Ticket een Festival bezoekt. De voorwaarden worden van toepassing verklaard voordat de Bezoeker een Ticket en/of product of dienst koopt. Door de aankoop van een Ticket, door een Festival met een Ticket te bezoeken en/of door de aankoop van een product en/of dienst (van Derden) op de Website, gaat de Bezoeker akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden ook indien de verkrijging van een Ticket op welke wijze dan ook via derden tot stand is gekomen.

 

2.2 De Organisator is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lumen in Art BV, gevestigd aan de Pachtvelden 5 (5685 JT) Best, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69996296;

 

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Bezoeker wordt door Organisator van de hand gewezen.                      

2.4 Bij enige aankoop van een product en/of dienst (van Derden) en/of Ticket via de Website en/of fysiek, heeft de Bezoeker de mogelijkheid om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden via de Website van Organisator.

 

2.5 Deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend jegens particulieren en uitdrukkelijk niet jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractspartij in relatie tot Organisator. 

 

 

 

Artikel 3 – Wijziging en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden

3.1 De Organisator is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde versie wordt alsdan op de Website gepubliceerd. Vanaf de datum van publicatie gelden alsdan de gewijzigde voorwaarden.

3.2 Als de Bezoeker het Festival bezoekt en/of een Ticket aanschaft en/of producten en/of diensten (van Derden) afneemt via de Website na wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, dan accepteert de Bezoeker daarmee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden. Indien de Bezoeker de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, dient de Bezoeker het gebruik en/of bezoek van de Website en/of Festival(s) of het aanschaffen van Tickets of producten en/of diensten (van Derden) op de Website meteen te staken.

 

 

 

Hoofdstuk 2 – Toegang tot Festival

Dit hoofdstuk is enkel van toepassing indien Organisator verantwoordelijk is voor de verkoop van Tickets en/of de toegang tot het Festival.

 

 

Artikel 4 – Het Ticket

 

4.1 Toegang tot het Festival wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig Ticket. Personen die willen binnentreden kunnen worden verzocht om een geldig legitimatiebewijs te tonen ter vaststelling van de leeftijd indien noodzakelijk. Personen die worden verzocht hun legitimatiebewijs te tonen zijn hiertoe verplicht.

 

4.2 Indien wordt vastgesteld door de Organisator en/of personen die rechtens werkzaam zijn namens Organisator en/of Derden die rechtens werkzaamheden verrichten namens Organisator dat een Bezoeker een Ticket heeft gekocht welke niet strookt met de leeftijd van die Bezoeker, kan de toegang tot het Festival voor die Bezoeker worden ontzegt zonder dat de Organisator gehouden is tot restitutie van het bedrag van het Ticket.

4.3 Indien de Bezoeker het Festivalterrein verlaat, vervalt de geldigheid van het Ticket van rechtswege/automatisch.

4.4 De Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator. Het Ticket geeft de houder recht op het bijwonen van het Festival. Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Festival krijgt toegang tot het Festival. Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van dit Ticket ook rechthebbende daarop is. Organisator is niet gehouden ten aanzien van geldige Tickets nadere controle te verrichten. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de (enig) houder wordt en blijft van het door Organisator dan wel een door Organisator ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte Ticket.

 

4.5 Vanaf het moment dat het Ticket aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket, zonder dat Organisator is gehouden tot restitutie van het bedrag van het Ticket. Het Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon, tenzij anders aangegeven op het Ticket en/of de Website.

 

4.6 Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen Tickets, en de Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door Organisator gestelde maximum te houden.

 

4.7 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Organisator garandeert de geldigheid van het Ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker. Het Ticket kan bestaan uit een barcode die via elektronische communicatie (e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Ticket op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit Ticket via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Organisator kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte Ticket, noch de ontvangst van het Ticket garanderen. Het scannen van het Ticket op een mobiele device van Bezoeker geschiedt volledig op eigen risico van Bezoeker. Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden indien een Ticket niet gescand kan worden en Bezoeker heeft geen recht op restitutie van het bedrag van het Ticket en/of schadevergoeding in dit geval.

 

4.8 Indien een Ticket enkel op datum kan worden gekocht en/of verkregen, rust op Bezoeker het risico ervoor zorg te dragen dat het Ticket op een voor Bezoeker beschikbare datum wordt gekocht en/of verkregen. Wanneer Bezoeker en/op de desbetreffende datum waarvoor het Ticket is gekocht en/of verkregen onverhoopt is verhinderd, bestaat er voor Bezoeker noch recht op restitutie van de prijs van het Ticket, noch recht op inwisseling van het Ticket voor een andere datum, noch recht op compensatie op andere wijze(n).

 

4.9 De Bezoeker is verplicht om naast het Ticket een geldig Coronabewijs te tonen in combinatie met een legitimatiebewijs, welke gecontroleerd worden door de Organisator en/of personen die werkzaam zijn namens Organisator en/of Derden die namens Organisator werkzaamheden verrichten. Het Coronabewijs dient te worden getoond in de vorm van een QR-code hetzij op elektronische wijze (de CoronaCheck applicatie), hetzij op papieren wijze (een afdruk uit de CoronaCheck applicatie). Indien Bezoeker niet in het bezit is van een Coronabewijs en/of van een legitimatiebewijs houdt Organisator zich het recht voor om Bezoeker de toegang tot het Festival te ontzeggen, zonder dat Bezoeker het recht heeft op restitutie van het bedrag van het Ticket en/of compensatie anderzijds. Dit artikel is geldig zolang de wetgeving van het land waarin het Festival plaatsvindt de Organisator hiertoe verplicht en/of de Organisator deze mogelijkheid biedt.

Artikel 5 – Verbod doorverkoop

5.1 Het is de Bezoeker verboden de Tickets voor het Festival op enigerlei wijze (door) te verkopen in het kader van commerciële doeleinden.

 

5.2 De Organisator behoudt zich het recht voor een geautoriseerd verkoopplatform aan te wijzen voor Tickets voor het Festival. Het (door)verkopen van Tickets via een verkoopkanaal anders dan welke door de Organisator is aangewezen, is uitdrukkelijk verboden. De Bezoeker kan de toegang tot het Festival geweigerd worden indien hij een Ticket bezit dat hij gekocht heeft via een ongeautoriseerd kanaal. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden, noch kan enige schade geclaimd worden als gevolg van de (ver)koop van een Ticket (inclusief de geldigheid van een Ticket) voor het Festival via enig verkoopkanaal.

 

5.3 De Bezoeker is gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het Festival en ieder onderdeel daarvan.

5.4 De Bezoeker die zijn Ticket aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het Ticket ter beschikking stelt en staat er jegens de Organisator voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

 

5.5 Indien de Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan de Organisator verschuldigd en € 5000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van de Organisator om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

 

5.6 Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden, is de Organisator gerechtigd het Ticket ongeldig te maken en/of Bezoeker de (verdere) toegang tot het Festival te weigeren, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het Ticket (waaronder begrepen servicekosten) aan Organisator, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte Tickets hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

 

 

Artikel 6 – Fouilleren en cameratoezicht

 

6.1 De Organisator heeft het recht Bezoekers van het Festival en hun bagage voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het Festival te (laten) fouilleren, indien hier redelijkerwijs aanleiding toe bestaat. De Bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt, kan de toegang tot het Festival worden geweigerd of kan onmiddellijk verwijderd worden, zonder recht op restitutie van het bedrag van het Ticket en/of compensatie op andere wijze(n).

 

6.2 Er kunnen camera’s aanwezig zijn welke opnamen maken op het terrein/de locatie waar het Festival plaatsvindt in verband met toezicht en veiligheid. Met aankoop van het Ticket en/of betreding van het Festival gaat Bezoeker hier uitdrukkelijk mee akkoord.

 

 

Artikel 7 – Verboden artikelen en gedragingen

 

7.1 Het is verboden om tijdens het Festival en/of op het Festival drone-apparatuur te gebruiken, tenzij hiertoe uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de Organisator. Indien in strijd met dit artikel wordt gehandeld, kan de Organisator de drone-apparatuur tijdelijk in beslag nemen, waarna de eigenaar van de drone-apparatuur de in beslaggenomen drone-apparatuur na bezoek van het Festivalterrein de drone-apparatuur geretourneerd kan krijgen, eventueel op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. 

7.2 Het is verboden om alcoholische dranken, anders dan alcoholische dranken beschikbaar gesteld bij de daartoe geëigende horecagelegenheden op het Festivalterrein, drugs, vuurwerk, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen voor zichzelf en/of voor een ander  mee te brengen naar – en/of in bezit te hebben op – de plaats waar het Festival plaatsvindt en/of deze te gebruiken voor en/of gedurende een Festival, op straffe van inbeslagname. De locatie van het Festival kan ander en/of aanvullend beleid hanteren welke van toepassing is op dit artikel en het Festival welke in dat geval ook van toepassing is op het Festival. In beslag genomen goederen zoals aangegeven in dit artikel worden niet geretourneerd.

 

7.3 De Bezoeker die de verboden uit artikel 7.1 en 7.2 overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het bedrag van het Ticket, of kan van het Festival worden verwijderd en/of overgedragen worden aan de politie. De Organisator heeft het recht om de in beslag genomen goederen als bedoeld in artikel 7.2 te vernietigen.

 

7.4 Bezoeker is verplicht om zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften -

waaronder de (gewijzigde) huisregels – en de aanwijzingen van Organisator en/of de werknemers van Organisator en/of Derden die werkzaam zijn namens Organisator, de beveiliging, de politie, de brandweer en andere bevoegde partijen. In dit verband zal Bezoeker zich tijdens het Festival uitsluitend begeven in voor bezoekers toegestane ruimtes zoals door Organisator afgebakend.

 

7.5 Het is Bezoeker niet toegestaan om andere bezoekers en/of Derden en/of de Organisator en/of personen werkzaam namens Organisator tijdens het Festival lastig te vallen, te hinderen en/of agressief te benaderen. Het is de Bezoeker tevens niet toegestaan om tijdens het Festival in staat van openbare dronkenschap te verkeren, onder invloed van drugs te zijn en/of te urineren buiten de daarvoor bestemde openbare toiletruimtes. Indien er op het Festival een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle rookwaren, waaronder elektronische rookwaren (e-sigaretten).

 

7.6 Het is Bezoeker niet toegestaan om op- of rondom het Festival flyers, folders of andere zaken te verspreiden, tenzij Organisator daarvoor voorafgaand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

                       

 

Artikel 8 – Ontzegging toegang

 

8.1 De Organisator houdt zich het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het Festival te ontzeggen of van het Festival te verwijderen en/of de Bezoeker over te dragen aan de politie, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Festival en/of er sprake is van overtreding van een artikel uit deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de Organisator een Bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de Organisator aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Bezoekers en voor ontkleding tijdens het Evenement (waaronder – maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam). Ook indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het Ticket is de Organisator gerechtigd de houder van dit Ticket de (verdere) toegang tot het Festival te ontzeggen. De Bezoeker die (verdere) toegang tot het Festival is ontzegd of van het Festival is verwijderd, kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van schade die hij (mogelijk) hierdoor lijdt en heeft geen recht op restitutie van het bedrag van het Ticket en/of compensatie op andere wijze(n).

 

Hoofdstuk 3 - Registraties en aansprakelijkheid

 

Artikel 9 – Foto- en videobeelden - Bezoeker

 

9.1 Indien door de Bezoeker registraties zijn gemaakt van een deel van het Festival met behulp van professionele en/of niet-professionele opnameapparatuur, dan zijn deze registraties voor eigen gebruik en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker worden geëxploiteerd en/of met een commercieel oogmerk openbaar gemaakt worden.

9.2 Indien de Bezoeker, in afwijking van het eerste lid van dit artikel, uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft van Organisator om de in het eerste lid van dit artikel bedoelde registraties wel te exploiteren en/of met een commercieel oogmerk openbaar te maken, dan dient Bezoeker er te allen tijde zorg voor te dragen dat Bezoeker hierbij uitdrukkelijk verwijst naar Organisator en de desbetreffende (licht)kunstenaar van het (licht)kunstwerk.

 

9.3 Indien de Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan de Organisator verschuldigd en € 5000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van de Organisator om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

 

 

 

Artikel 10 – Eigen risico en aansprakelijkheid

 

10.1 Het betreden van de plaats waar het Festival plaatsvindt waaronder mede te verstaan de eventuele parkeerterrein(en) alsmede het bijwonen van het Festival geschiedt door de Bezoeker op eigen risico. Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade welke Bezoeker heeft geleden in dit verband.

 

10.2 De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Festival luid geluid ten gehore wordt gebracht, alsmede dat er tijdens het Festival felle lichten en/of dynamische lichtshows en/of vergelijkbare bezienswaardigheden worden getoond. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade, blindheid, epileptische aanvallen en/of ander lichamelijk letsel en/of schade aan goederen, al dan niet toegebracht door andere bezoekers van het Festival.

 

10.3 Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die het gevolg is van een aan Organisator toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Organisator is immer beperkt tot de vergoeding van de redelijke, aantoonbare en directe schade en kosten van de Bezoeker, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Organisator zal worden uitgekeerd.

 

10.4 Aansprakelijkheid van Organisator voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 

10.5 De Bezoeker is verplicht om ontstane schade binnen 48 uur na afloop van het Evenement te melden aan Organisator via het telefoonnummer: +31 6 46 22 26 88.

 

10.6 Indien Organisator direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, Derden en/of andere personen bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Organisator ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is Organisator niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen.

 

10.7 De Bezoeker zal Organisator vrijwaren voor alle aanspraken van Derden ter zake van schade waarvoor de Bezoeker jegens die Derden op grond van de wet aansprakelijk is. De Bezoeker zal aan Organisator iedere schade vergoeden, hierin mede begrepen alle door Organisator gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van die Derden.

 

10.8 De Bezoeker wordt door Organisator te allen tijde aansprakelijk gehouden voor alle (indirecte) schade aan personen die werkzaam zijn namens Organisator  van het Festival en/of zaken en/of goederen die vóór, tijdens of na het Festival in gebruik worden genomen of worden opgesteld. 

 

Artikel 11 – Programma

 

11.1 De Organisator zal ernaar streven dat het programma van het Festival zoveel mogelijk volgens het aangekondigde programma zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor Bezoekers en/of derden mocht ontstaan. De Organisator is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Festival, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Indien van toepassing, is de op het Ticket genoemde aanvangstijd onder voorbehoud.

 

 

Artikel 12 – Annulering of verschuiving bij overmacht

 

12.1 In geval van Overmacht (artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden) heeft de Organisator het recht het Festival te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie en/of het Festival te annuleren.

 

12.2 De Organisator is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Festival als bovenbedoeld, zal de Organisator op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven van een oplossing met betrekking tot Ticket(s). De Organisator is niet verplicht tot restitutie van het Ticketbedrag in geval van annulering en/of verplaatsing in geval van onmacht.

 

12.3 In geval van verplaatsing door overmacht blijft het Ticket van Bezoeker geldig.

Wanneer Bezoeker en/op de desbetreffende datum waarvoor het Ticket is gekocht en/of verkregen onverhoopt is verhinderd, bestaat er voor Bezoeker noch recht op restitutie van de prijs van het Ticket, noch recht op compensatie op andere wijze(n).

 

Artikel 13 – Foto- en videobeelden – door of namens Organisator

 

13.1 De (licht)kunstenaars zijn en/of de Organisator is voor commerciële doeleinden gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het Festival en de Bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een Ticket van het Festival en/of door betreding van de locatie van het Festival, verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan, alles in de ruimste zin des woords zonder dat de Organisator of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschap enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

 

13.2 De Bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de Bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de Organisator en doet hij hierbij onherroepelijk afstand van zijn persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is de Bezoeker verplicht om op eerste verzoek van Organisator de schriftelijk benodigde toestemming te verlenen en/of een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog om niet aan Organisator worden overgedragen.

 

 

Hoofdstuk 4 – Slotbepalingen

 

Artikel 14 – Persoonsgegevens

 

14.1 Organisator verwerkt de persoonsgegevens van Bezoeker in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals geldend vanaf 25 mei 2018, en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Artikel 15 – Conversie

 

15.1 Voor zover enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden in strijd mocht zijn met enig wettelijk voorschrift tast, dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aan. De betreffende bepaling komt te vervallen en daarvoor in de plaats zal een bepaling worden opgenomen die naar inhoud en aard zo dicht mogelijk bij de te vervangen bepaling komt en wettelijk wel is toegestaan.

 

Artikel 16 – Alternatieve geschilbeslechting

 

16.1 Indien er tussen Bezoeker en de Organisator een geschil ontstaat over deze Algemene Voorwaarden en/of de aankoop van een ticket bij de kassa en/of een overeenkomst en/of de uitvoering van een overeenkomst en de Bezoeker en de Organisatie het geschil onderling niet kunnen oplossen, dient eerst te worden nagegaan of het geschil kan worden opgelost middels mediation.

 

16.2 Indien er tussen Bezoeker en de Organisatie een geschil ontstaat over de online aankoop van Tickets, en de Bezoeker en Organisator kunnen het geschil niet onderling oplossen, dan heeft de Bezoeker de mogelijkheid om een klacht in te dienen tegen de Organisator. Hiervoor dient de Bezoeker de volgende link te volgen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

16.3 De Organisator is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

17.1 Op deze Algemene Voorwaarden en daarmee verband houdende overeenkomsten of uitvoeringen daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

17.2 Indien hetgeen bepaald in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden niet tot een oplossing van een geschil leidt, worden alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden en / of overeenkomsten of uitvoeringen daarvan zullen exclusief – met uitsluiting van iedere andere rechtbank - voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant.

Terms and conditions Lumen in Art BV - Visitors
 

Chapter 1 - General notes

Article 1 – Definitions

 • ‘Terms and Conditions': the present Terms and Conditions that apply to every legal relationship between a Visitor and an Organizer with regard to visiting a Festival with a Ticket, the purchase of a Ticket and the related purchase of a product and/or service (from Third Parties) via the Website; https://www.lumeninart.com/algemenevoorwaarden ;

 • 'Festival': any one or more day organized by the Organizer, indoors and/or outdoors – including an event – ​​that is organized by the Organizer at its own expense and risk and for which this Organizer uses these terms and conditions towards Visitors;

 • 'Visitor': the natural person, being a consumer who is not acting in the exercise of a profession or business or on his behalf and the person designated by law as the “other party” within the meaning of Article 6:231 sub c of the Dutch Civil Code, who orders and/or purchased and/or obtained an Ticket for the Festival and/or visits the Festival.

 • 'Organiser': the private company with limited liability Lumen in Art BV, located at Pachtvelden 5 (5685 JT) Best, registered in the Dutch Trade Register of the Chamber of Commerce under number: 69996296;

 • 'Third Party(s)': any party that sells a product or service related to the Festival, not being the Organiser;

 • 'Agreement': the agreement between the Organizer and Visitor regarding the provision of services in connection with the Festival against payment, more specifically the granting of the right of access to the Festival. The Agreement and the Terms and Conditions form an inseparable whole;

 • 'Ticket': an admission ticket that entitles the Visitor to attend a Festival in the form of a physical and/or digital document, ticket, QR code or barcode delivered to the Visitor.

 • 'Website': any website of the Organizer as operated and offered by that legal person, on which the Visitor can find information about a Festival and on which or via which the Visitor can purchase Tickets and associated products and/or services (of Third Parties). to buy;

 • 'Force majeure': a shortcoming that cannot be attributed to the Organizer, because this is not due to its fault and is not for its account under the law, legal act or generally accepted, including: illness and/or cancellation by artists and/or the Organizer and/or the managers of the location of the Festival and/or the competent authority, bad weather conditions, epidemics and/or pandemics and/or outbreaks of (infectious) diseases, strikes, fire, collapse, by the government imposed regulations (in connection with, for example, epidemics), war conditions, terrorist threats, terrorist attacks, et cetera;

 

Article 2 – Application and awareness of these General Terms and Conditions

 

2.1 The Terms and Conditions apply if a Visitor purchases a Ticket and/or a related product or service (from Third Parties) via the Website and/or physically at the Festival, and/or if a Visitor visits a Festival using a Ticket. The Terms and Conditions are declared applicable before the Visitor purchases a Ticket and/or product or service. By purchasing a Ticket, by visiting a Festival with a Ticket and/or by purchasing a product and/or service (from Third Parties) on the Website, the Visitor agrees to these Terms and Conditions. The Terms and Conditions also apply if a Ticket has been obtained in any way through third parties.

 

2.2 The Organizer is the private company with limited liability Lumen in Art BV, located at Pachtvelden 5 (5685 JT) Best, registered in the Trade Register of the Chamber of Commerce under number: 69996296;

 

2.3 The applicability of any terms and conditions of the Visitor is rejected by the Organizer.

 

2.4 When purchasing a product and/or service (from Third Parties) and/or Ticket via the Website and/or physically, the Visitor has the opportunity to take cognizance of the Terms and Conditions via the Organizer's Website

 

2.5 These Terms and Conditions apply exclusively to private individuals and expressly not to parties in their capacity as a professional contracting party in relation to the Organiser. 

           

 

Article 3 – Amendments and/or additions to the General Terms and Conditions

 

3.1 The Organizer is at all times entitled to amend or supplement the Terms and Conditions. The amended version will then be published on the Website. The amended terms and conditions will then apply from the date of publication.

           

3.2 If the Visitor visits the Festival and/or purchases a Ticket and/or purchases products and/or services (from Third Parties) via the Website after amendment or addition to the Terms and Conditions, the Visitor irrevocably accepts the amended or supplemented Terms and Conditions. If the Visitor does not wish to accept the amended or supplemented Terms and Conditions, the Visitor must stop the use and/or visit the Website and/or Festival(s) or purchase Tickets or products and/or services (from Third Parties) on the website immediately.

 

 

Chapter 2 – Access to the Festival

This chapter only applies if the Organizer is responsible for the sale of Tickets and/or access to the Festival.

Article 4 – The Ticket

 

4.1 Access to the Festival is only obtained upon presentation of a valid Ticket. Persons wishing to enter may be asked to show a valid Identity Document to determine their age if necessary. Persons who are requested to show their proof of identity are obliged to do so.

           

4.2 If it is established by the Organizer and/or persons who legally work on behalf of the Organizer and/or Third Parties who legally perform work on behalf of the Organizer that a Visitor has purchased a Ticket that does not correspond to the age of that Visitor, access to the Festival for that Visitor may be refused without the Organizer being obliged to refund the amount of the Ticket.

 

4.3 If the Visitor leaves the Festival site, the validity of the Ticket will lapse by operation of law/automatically.

 

4.4 The Tickets are and remain the property of the Organiser. The Ticket entitles the holder to attend the Festival. Only the holder of the Ticket who is the first to show the Ticket at the start of the Festival will have access to the Festival. The Organizer may assume that the holder of this Ticket is also entitled thereto. The Organizer is not obliged to carry out further checks with regard to valid Tickets. The Visitor must ensure that he becomes and remains the (sole) holder of the Ticket issued by the Organizer or a (pre-)sales address engaged by the Organiser.

 

4.5 From the moment that the Ticket is made available to the Visitor, the Visitor therefore bears the risk of loss, theft, damage or misuse of the Ticket, without the Organizer being obliged to refund the amount of the Ticket. The Ticket is issued once and gives access to one person, unless otherwise indicated on the Ticket and/or the Website.

 

4.6 The organizer reserves the right to set a maximum number of Tickets to be ordered, and the Visitor is then obliged to adhere to the maximum set by the Organiser.

 

4.7 Only purchase from recognized (advance) sales addresses or from the Organizer guarantees the validity of the Ticket. The burden of proof in this regard rests on the Visitor. The Ticket may consist of a barcode that is provided to the Visitor via electronic communication (e-mail). If the Visitor has chosen to receive the Ticket in this way, the Visitor must ensure that this Ticket can be provided via electronic communication and that it can be provided in a secure manner. The Organizer cannot guarantee the confidentiality of the Ticket issued, nor the receipt of the Ticket. Scanning the Ticket on a Visitor's mobile device is entirely at the Visitor's own risk.

 

4.8 If a Ticket can only be purchased and/or obtained on a date, the Visitor bears the risk of ensuring that the Ticket is purchased and/or obtained on a date available to the Visitor. If the Visitor and/or on the relevant date for which the Ticket was purchased and/or obtained is unexpectedly unable to attend, the Visitor is neither entitled to a refund of the price of the Ticket, nor the right to exchange the Ticket for another date, nor on compensation in another and/or in other ways.

 

4.9 In addition to the Ticket, the Visitor is obliged to show a valid Corona certificate in combination with proof of identity, which is checked by the Organizer and/or persons working on behalf of the Organizer and/or Third Parties who perform work on behalf of the Organiser. The Corona certificate must be shown in the form of a QR code either electronically (the CoronaCheck application) or in paper form (a printout from the CoronaCheck application). If Visitor is not in possession of a Corona certificate and/or proof of identity, Organizer reserves the right to deny Visitor access to the Festival, without Visitor being entitled to a refund of the Ticket amount and/or compensation in another way and/or in other ways. This article is valid as long as the legislation of the country in which the Festival takes place obliges the Organizer to do so and/or allows the Organizer to do so.

 

 

Article 5 – Prohibition of resale

 

5.1 The Visitor is prohibited from (re)selling the Tickets for the Festival in any way for commercial purposes.

           

5.2 The Organizer reserves the right to designate an authorized sales platform for Festival Tickets. The (re)sale of Tickets through a sales channel other than that designated by the Organizer is expressly prohibited. The Visitor may be refused entry to the Festival if he or she possesses a Ticket purchased through an unauthorized channel. The Organizer cannot be held liable, nor can any damage be claimed as a result of the purchase or sale of a Ticket (including the validity of a Ticket) for the Festival through any sales channel.

 

5.3 The Visitor is obliged not to make any advertising or any (other) form of publicity in any way in connection with the Festival and any part thereof.

 

5.4 A Visitor who makes his or her Ticket available to third parties is obliged to also impose the obligations imposed on him as a Visitor, as set out in these Terms and Conditions, on the person to whom he makes the Ticket available and is liable towards the Organiser. that this person(s) fulfill these obligations.

 

5.5 If the Visitor fails to comply with his obligations as set out in the previous paragraphs of this article and/or cannot guarantee this, the Visitor will owe the Organizer an immediately due and payable fine of €10,000 per violation and €5,000 for each violation. day on which the violation has continued and continues without prejudice to the right of the Organizer to also claim fulfillment and/or compensation from the Visitor for the damage suffered or yet to be suffered.

 

5.6 In the event of a violation by the Visitor of (one or more of) the provisions referred to in these Terms and Conditions, the Organizer is entitled to invalidate the Ticket and/or to refuse the Visitor (further) access to the Festival, without the Visitor is entitled to a refund of the amount that he has paid to the Organizer for the Ticket (including service costs), whether or not via a (pre-)sales address. Holders of invalidated Tickets are not entitled to any refund or compensation.

 

 

Article 6 – Searching and camera surveillance

 

6.1 The Organizer has the right to search or have searched Visitors to the Festival and their luggage prior to entering and/or during the Festival, if there is reason to do so. A Visitor who does not submit to this may be refused entry to the Festival or may be removed immediately, without the right to a refund of the Ticket amount and/or compensation in any other way.

           

6.2 There may be cameras present which make recordings on the site/location where the Festival takes place in connection with supervision and security. By purchasing the Ticket and/or entering the Festival, the Visitor expressly agrees to this.

Article 7 – Prohibited articles and conduct

 

7.1 It is prohibited to use drone equipment during the Festival and/or at the Festival, unless explicit permission has been obtained from the Organiser. If action is taken in violation of this article, the Organizer can temporarily confiscate the drone equipment, after which the owner of the drone equipment can have the seized drone equipment returned after visiting the Festival site, possibly at presentation of a valid Identity Document. 

           

7.2 It is prohibited to bring alcoholic beverages, other than alcoholic beverages made available at the appropriate catering establishments on the Festival site, drugs, fireworks, weapons and/or dangerous objects for oneself and/or for another to – and/or in possess it -  at the place where the Festival takes place and/or use it before and/or during a Festival, on pain of seizure. The location of the Festival may have different and/or additional policies that apply to this article and the Festival, which in that case also apply to the Festival. Confiscated goods as indicated in this article will not be returned.

 

7.3 The Visitor who violates the prohibitions of Articles 7.1 and 7.2 may also be refused (further) access without the right to a refund of the amount of the Ticket, or may be removed from the Festival and/or handed over to the police. The Organizer has the right to destroy the seized goods as referred to in Article 7.2.

 

7.4 Visitor is obliged to adhere to the safety regulations - including the (amended) house rules and the instructions of the Organizer and/or the employees of the Organizer and/or Third Parties who work on behalf of the Organiser, security, the police, the fire brigade and other authorized parties. In this regard, the Visitor will only enter areas permitted for visitors during the Festival, as demarcated by the Organiser or the location of the Festival.

 

7.5 The Visitor is not permitted to harass, hinder and/or aggressively approach other visitors and/or Third Parties and/or the Organizer and/or persons working on behalf of the Organizer during the Festival. The Visitor is also not allowed to be in a state of public intoxication, to be under the influence of drugs and/or to urinate outside the designated public toilet areas during the Festival. If a smoking ban is in force at the Festival, this ban applies to all smoking products, including electronic smoking products (e-cigarettes).

 

7.6 The Visitor is not permitted to distribute flyers, folders or other items on or around the Festival, unless the Organizer has given explicit permission for this in advance.

 

Article 8 – Denial of access

 

8.1 The Organizer reserves the right to deny certain persons (further) access to the Festival or to remove them from the Festival and/or to hand over the Visitor to the police, if in its opinion this is necessary to enforce public order and safety during the Festival and/or there is a violation of an article from these Terms and Conditions. This also applies if, in the opinion of the Organizer, a Visitor wears or carries a piece of clothing, texts or signs which, in the opinion of the Organizer, could be offensive, discriminatory, insulting or cause aggression or unrest for other Visitors and for undressing during the Event (including – but not limited to – for example a bare upper body). Even if it is plausible that the Ticket has been forged, the Organizer is entitled to deny the holder of this Ticket (further) access to the Festival. A Visitor who has been denied (further) access to the Festival or who has been removed from the Festival cannot claim any compensation for damage that he (possibly) suffers as a result and is not entitled to a refund of the amount of the Ticket and/or compensation in other way(s).

 

 

Chapter 3 – Registrations and liability

 

 

Article 9 – Photo and video images - Visitor

9.1 If the Visitor has made registrations of a part of the Festival using professional and/or non-professional recording equipment, these registrations are for personal use and may they are in no way exploited by the Visitor and/or made public with a commercial purpose.

9.2 If, in derogation from the first paragraph of this article, the Visitor has the express prior permission of the Organizer to exploit and/or publish the registrations referred to in the first paragraph of this article for a non-commercial purpose, the Visitor must to ensure at all times that the Visitor hereby expressly refers to the Organizer and the relevant (light) artist of the (light) artwork.

9.3 If the Visitor fails to fulfill his obligations as stated in the previous paragraphs of this article and/or cannot guarantee this, the Visitor will owe the Organizer an immediately due and payable fine of €10,000 per violation and €5,000 for each violation. day on which the violation has continued and continues without prejudice to the right of the Organizer to also claim fulfillment and/or compensation from the Visitor for the damage suffered or yet to be suffered.

Article 10 – Own risk and liability

 

10.1 Entering the place where the Festival takes place, including any parking lot(s) as well as attending the Festival, is at the Visitor's own risk. The Organizer cannot be held liable for any damage suffered by the Visitor in this regard.

           

10.2 The Visitor is expressly aware that loud noise will be played during the Festival, as well as bright lights and/or dynamic light shows and/or comparable sights will be displayed during the Festival. The organizer accepts no liability for hearing damage, sight damage, blindness, epileptic seizures and/or other physical injury and/or damage to goods, whether or not inflicted by other Visitors to the Festival.

 

10.3 The Organizer is only liable for damage suffered by the Visitor that is the result of a shortcoming attributable to the Organiser. The total liability of the Organizer is always limited to compensation for the reasonable, demonstrable and direct damage and costs of the Visitor, on the understanding that this liability is always limited to the amount that will be paid out by the Organiser's third-party liability insurance.

 

10.4 The Organizer's liability for indirect damage, including consequential damage, immaterial damage, loss of profit, lost savings and/or damage due to business interruption, is excluded.

 

10.5 The Visitor is obliged to report damage to the Organizer within 48 hours after the Event via telephone number: +31 6 46 22 26 88.

 

10.6 If the Organizer directly or indirectly employs subordinates, non-subordinates, auxiliary persons, Third Parties and/or engages other persons in the execution of the agreement, any liability of the Organizer pursuant to Article 6:76 of the Dutch Civil Code, Article 6:170 of the Dutch Civil Code, Article 6:171 of the Dutch Civil Code and Article 6:172 of the Dutch Civil Code is excluded and the Organizer is not liable for damage caused by these persons.

 

10.7 The Visitor will indemnify the Organizer against all claims by Third Parties with regard to damage for which the Visitor is liable towards those Third Parties under the law. The Visitor will compensate the Organizer for any damage, including all legal costs incurred by the Organizer, which may be the result of any claim by those Third Parties.

 

10.8 The Visitor is at all times held liable by the Organizer for all (indirect) damage to persons who work on behalf of the Organizer of the Festival and/or items and/or goods that are put into use or set up before, during or after the Festival.  

 

Article 11 – Program

11.1 The Organizer will strive to ensure that the Festival program is carried out as much as possible in accordance with the announced programme. However, the Organizer is not liable for deviations therein and damage that may arise as a result for Visitors and/or third parties. The Organizer is not liable for the content and the manner of implementation of the Festival programme, expressly including the length of the programme. If applicable, the starting time stated on the Ticket is subject to change.

Article 12 – Cancellation or  rescheduling in case of force majeure

 

12.1 In the event of Force Majeure (Article 1 of these Terms and Conditions), the Organizer has the right to postpone the Festival to another date or location and/or to cancel the Festival.

12.2 The Organizer is not liable for damage caused by cancellation or shifting as stated above. In the event of a postponement or cancellation of the Festival as referred to above, the Organizer will publicize as much as possible a solution regarding Ticket(s) in the manner it deems appropriate. The Organizer is not obliged to refund the Ticket amount in the event of cancellation and/or relocation in the event of impotence.

12.3 In the event of displacement due to force majeure, the Visitor's Ticket remains valid.

If Visitor and/or on the relevant date for which the Ticket was purchased and/or obtained is unexpectedly unable to attend, Visitor will not be entitled to a refund of the Ticket price, nor to compensation in any other way(s).

 

Article 13 – Photo and video images – by or on behalf of the Organizer

13.1 The (light) artists are and/or the Organizer is entitled for commercial purposes to make image and/or sound recordings of the Festival and its Visitors and to make these recordings reproduce and/or publish or have made public in any form and in any way. By obtaining a Ticket for the Festival and/or entering the Festival location, the Visitor grants unconditional permission to make the aforementioned recordings and to edit, publish and exploit them, all in the broadest sense of the word without the Organizer or a company affiliated with this company owes or will owe any compensation to the Visitor.

 

13.2      The Visitor hereby irrevocably waives any interest he may have in the aforementioned recordings. Insofar as the Visitor is entitled to any neighboring and/or copyright and/or portrait rights to the aforementioned recordings, he hereby transfers these rights without any restriction to the Organizer and he hereby irrevocably waives his personality rights or will not invoke them. If this transfer is not legally valid in advance, the Visitor is obliged to grant the necessary written permission at the first request of the Organizer and/or to sign a deed of transfer in which the aforementioned rights are transferred to the Organizer free of charge.

Chapter 4 – Final provisions

Article 14 – Personal data

14.1 Organizer processes the personal data of Visitor in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR), as applicable from 25 May 2018, and the General Data Protection Regulation Implementation Act.

Article 15 – Conversion

15.1 Insofar as any provision in these Terms and Conditions conflicts with any statutory provision, this does not affect the other provisions of the Terms and Conditions. The provision in question will lapse and a provision will be included in its place that comes as close as possible in content and nature to the provision to be replaced and is permitted by law.

Article 16 – Alternative dispute resolution

16.1 If a dispute arises between the Visitor and the Organizer about these Terms and Conditions and/or the purchase of a ticket at the box office and/or an agreement and/or the execution of an agreement and the Visitor and the Organization cannot resolve the dispute among themselves, it must first be determined whether the dispute can be resolved through mediation.

16.2 If a dispute arises between the Visitor and the Organization about the online purchase of Tickets, and the Visitor and the Organizer are unable to resolve the dispute between themselves, the Visitor has the option of submitting a complaint against the Organiser. For this, the Visitor must follow the following link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

16.3 The Organizer is not obliged to participate in a dispute procedure of a consumer disputes committee.

 

 

Article 17 – Applicable law and competent court

17.1 These General Terms and Conditions and related agreements or implementations thereof are exclusively governed by Dutch law.

 

17.2 If the provisions of article 16 of these General Terms and Conditions do not lead to a settlement of a dispute, all disputes arising from or related to the Terms and Conditions and/or agreements or implementations thereof will be exclusively - to the exclusion of any other court - submitted to the East Brabant District Court.

Ontwerp zonder titel (7).png
Ontwerp zonder titel (7).png
bottom of page