top of page

Privacy Statement Lumen in Art

Privacyverklaring Lumen in Art BV (English below)

 

Lumen in Art BV, gevestigd aan Pachtvelden 5 5685 JT Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.lumeninart.com/

Pachtvelden 5

5685 JT Best

+31 6 46222688

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lumen in Art BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via robbert@lumeninart.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lumen in Art BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Lumen in Art BV maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lumen in Art BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Lumen in Art BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lumen in Art BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lumen in Art BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar robbert@lumeninart.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

 

Lumen in Art BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lumen in Art BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met +31 6 46 22 26 88 of via robbert@lumeninart.com.

Privacy Statement Lumen in Art BV

 

Lumen in Art BV, located at Pachtvelden 5 5685 JT Best, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement. 

 

Contact details: 
https://www.lumeninart.com/ 
Pachtvelden 5 
5685 JT Best 
+31 6 46222688 

 

Personal data that we process 
Lumen in Art BV processes your personal data because you use our services and/or because you provide it to us yourself. 

 

Below you will find an overview of the personal data that we process: 
- First and last name 
- Date of birth 
- Address details 
- Telephone number 
- E-mail address 
- Bank account number

 

Special and/or sensitive personal data that we process 
Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years old. Unless they have parental or guardian permission. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us at robbert@lumeninart.com and we will delete this information.

 

For what purpose and on what basis we process personal data 
Lumen in Art BV processes your personal data for the following purposes: 
- Handling your payment 
- Sending our newsletter and/or advertising brochure 
- To be able to call or e-mail you if this is the case is necessary to be able to perform 
our services 
- To inform you about changes to our services and products - To deliver goods and services to you 

 

Automated decision-making 
Lumen in Art BV does not use automatic decision-making. 

 

How long we keep personal data
Lumen in Art BV does not store your personal data for longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. 

 

Sharing personal data with third parties 
Lumen in Art BV only provides to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. 

 

Cookies, or comparable techniques, that we use 
Lumen in Art BV does not use cookies or comparable techniques.

 

View, adapt or delete data 
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Lumen in Art BV and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we have about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. 

 

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to robbert@lumeninart.com.

 

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible. 

Lumen in Art BV would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

How we protect personal data

Lumen in Art BV takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact +31 6 46 22 26 88 or via robbert@lumeninart.com.

  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
Ontwerp zonder titel (7).png
bottom of page